Databeskyttelse

 

I den følgende databeskyttelsesmeddelelse vil vi informere dig om Lindes (AGA's), (i det følgende Linde) behandling af dine persondata.

Undertiden er det nødvendigt at tilpasse dette dokument, eller visse dele af det, for at leve op til nye lovkrav eller ved lancering af nye services. Du kan finde den nyeste version af vores databeskyttelsesmeddelelse på: [http://www.aga.se/en/footer_ren/data_protection.html].

 1. Generel information om Linde Groups databeskyttelsespolitik
 2. Dataansvarlig og databeskyttelsesansvarlig

Linde er den ansvarlige for behandlingen af dine personlige data i henhold til databeskyttelsesloven. Linde er en virksomhed i Linde Group. Linde Group er en af verdens førende gas- og ingeniørvirksomheder med omkring 58.000 medarbejdere og med aktiviteter i flere end 100 lande verden over.

Lindes EU Group- databeskyttelsesansvarlige (“EU GDPO”) og Linde er parat til at besvare alle dine spørgsmål vedrørende Lindes databeskyttelsespolitik pr. e-mail. Du kan kontakte EU GDPO'en på følgende adresse:

Linde AG

EU Group Data Protection Officer

Klosterhofstrasse 1

80331 München, Tyskland

E-mail: dataprotection@linde.com

 1. Dine rettigheder ifølge databeskyttelseslovgivningen

I forbindelse med enhver behandling af personoplysninger, Linde foretager, har alle registrerede følgende rettigheder i henhold til artikel 15-21 i GDPR - inden for medlemslandets lovmæssige grænser:

Du har desuden når som helst ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine persondata med virkning fremover. En sådan tilbagekaldelse har ingen tilbagevirkende kraft, dvs. den vil ikke påvirke den databehandling, der blev foretaget inden tilbagekaldelsen.

Hvis du er af den opfattelse, at Lindes behandling af persondata ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne, eller hvis du ikke er tilfreds med de oplysninger, som vi har fremsendt, har du ret til at indgive en klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed (se artikel 77 i GDPR).

 1. Overførsel af data til tredjelande eller internationale organisationer

Vi sørger for ikke at overføre dine data til modtagere i lande uden tilstrækkelig databeskyttelsesstandard (tredjepartslande). Men i nogle tilfælde kan det ikke helt undgås. Hvor dette er tilfældet, har Linde truffet og vil træffe passende forholdsregler for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau hos modtageren.

 1. Opbevaringsperioder

Vi behandler kun persondata, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af kontraktlige forpligtelser. Så snart de omtalte data ikke længere er nødvendige til det formål, bliver de generelt slettet.

Imidlertid må vi af hensyn til visse lovmæssige krav opbevare visse data ud over afslutningen af et kontraktforhold. Det omfatter forretnings- og skattedokumentation, bevis- og opbevaringsforpligtelser. På de områder er vi generelt forpligtet til at beskytte eller gemme data i tre til ti år eller, i sjældne tilfælde, f.eks. i forbindelse med retssager, i op til 30 år.

 

 

 1. Lindes behandling af persondata i forbindelse med virksomhedens kerneforretning

Linde Group tilbyder kunder inden for industriel detailhandel, handel, videnskab, forskning og den offentlige sektor en omfattende produkt- og serviceportefølje. Vores kunder, leverandører og partnere er lige så mangesidige som vi er. For at kunne administrere vores komplekse internationale forretning er det nødvendigt at behandle personoplysninger.

 1. Type og oprindelse for de persondata, Linde behandler

Vi behandler kun persondata i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige og juridiske forpligtelser, vi har i kraft af vores forretningsforbindelser med kunder, leverandører og partnere. For at give nogle eksempler, indebærer "behandler", at vi indsamler, gemmer, sletter eller overfører personlige data.

De persondata, vi behandler, omfatter:

De persondata, vi behandler, modtager vi ofte gennem de forretningsforbindelser vi har med vores kunder. I nogle tilfælde modtager vi også persondata fra virksomheder, der har forbindelse til Linde Group, f.eks. kontaktoplysninger fra leverandører, der er registreret i Linde Groups leverandørstyringssystem.

I visse tilfælde behandler vi også persondata, som vi modtager på anden vis men i overensstemmelse med de relevante databeskyttelseslove. Det er ofte tilfældet for:

 1. Formålet og lovgrundlaget for Lindes databehandling

Vi behandler kun dine persondata til lovlige formål og i overensstemmelse med gældende bestemmelser i GDPR samt relevante, nationale databeskyttelseslove.

2.1    Vi behandler data for at leve op til vores kontraktlige forpligtelser

Vi behandler persondata for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder og leverandører eller for at gennemføre såkaldte prækontraktuelle foranstaltninger, der finder sted efter en bestemt anmodning.

I de tilfælde er formålet med databehandlingen fastlagt i den kontrakt, vi har indgået med vores kunder eller leverandører og de ydelser, der leveres i henhold til denne kontrakt. Det omfatter også for eksempel behandling af persondata i forbindelse med udsendelse af kataloger, information om vores tjenester eller udarbejdelse af specifikke tilbud.

2.2    Vi behandler data for at beskytte vores legitime interesser

Vi behandler også personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at beskytte Lindes eller Linde-koncernens og vores kunders legitime interesser (og eventuelle øvrige tredjeparter). Hvis det er tilfældet, behandler vi kun persondata med passende hensyntagen til dine relevante interesser.

Mere detaljeret drejer det sig om f.eks.:

2.3    Vi behandler data med dit samtykke

Vi behandler også dine persondata, hvis du har givet dit samtykke til det. Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst. Men bemærk, at den databehandling, der fandt sted frem til datoen for tilbagekaldelsen, forbliver tilladt.

2.4    Vi behandler data for at leve op til lovmæssige forpligtelser

Vi skal behandle visse data for at leve op til lovmæssige forpligtelser. Der kan være tale om forpligtelser, der har baggrund i nationale virksomheds-, handels-, skatte- og sociallovgivninger samt europæisk lovgivning, f.eks. lovregler der skal forhindre finansiering af terrorisme. Det kan også medføre, at Linde får pligt til at sikre, opbevare, rapportere og indsamle data, som generelt skal hjælpe de respektive myndigheder med kontrol.

2.5    Information om ændringer af formålet

Hvis vi behandler dine persondata til andre formål, end dem vi indsamlede dem til oprindeligt, vil vi informere dig om det nye formål i den udstrækning, lovgivningen tillader det.

 1. Modtagere af dine persondata

Persondata vil kun blive stillet til rådighed for andre virksomheder i Linde Group, hvis og i det omfang det er nødvendigt for at beskytte vores juridiske og kontraktmæssige rettigheder og forpligtelser. Det kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med koordination af vores kontraktmæssige tjenester. Typiske eksempler er centraliserede leverandør- og kundestyringstjenester, centraliserede it-tjenester og interne fælles servicecentre for økonomi og regnskab.

Vi samarbejder med eksterne serviceudbydere for at opfylde visse kontraktmæssige forpligtelser. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med specifikke leverandør- og kundestyringstjenester, hosting af it-infrastruktur og eksterne fælles servicecentre for økonomi og regnskab, betalingsbehandling (kreditkort, direkte debitering, køb på konto), logistik og levering, salgsfremmende aktiviteter eller behandling af online-bestillinger. Hvis vi involverer eksterne udbydere, sker det altid inden for de juridiske begrænsninger og i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesbestemmelser.

Vi overfører kun persondata til andre parter uden for Linde Group, hvis vi er juridisk forpligtet til det. I alle andre tilfælde vil vi kun overføre dine persondata til andre tredjeparter, hvis du har givet dit samtykke til det.

I forbindelse med den stadige udvikling af vores virksomhed kan vi afhænde datterselskaber og forretningsaktiviteter, eller vi kan fusionere vores virksomhed eller dele af den med en anden virksomhed. Den type transaktioner indebærer typisk overførsel af kundedata fra det solgte datterselskab eller afhændede forretningsområde til køberen eller til det selskab, der bliver oprettet ved fusionen. I de tilfælde vil dine persondata stadigt blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne privatlivspolitik. Hvis det usandsynlige skulle ske, at hele Linde Group eller væsentlige dele af koncernen bliver solgt, vil dine persondata også bliver overført til køberen.

 1. Data der skal indsamles

Vi er nødt til at indsamle persondata for at yde service til vores kunder, og vi er lovmæssigt forpligtet til at behandle visse persondata. Vi indsamler de persondata, der er nødvendige af hensyn til en kontrakt (f.eks. adresse samt kontaktoplysninger for virksomhedskontakten og oplysninger om dennes funktion).

Vi kan ikke afslutte en kontrakt med vores kunder uden disse oplysninger.

 1. Automatiseret beslutningstagning og profilering

Vi anvender ikke automatiseret beslutningstagning i forbindelse med procedurer, der har juridisk eller tilsvarende betydning for dig. Der bliver ikke truffet beslutninger uden et ekstra menneskeligt tilsyn.

Linde Group anvender ikke profilering sådan som profilering er defineret i GDPR's artikel 4 (4) med undtagelse af specifikke anvendelser i hjemmeplejeforretningen, hvor den bruges til at identificere patienter med høj risiko for yderligere forringelse af deres sundhedstilstand, og hvor intervention eller genindlæggelse kan blive nødvendig.

 

 

 1. Vores brug af persondata til Lindes hjemmesider

Virksomhederne i Linde Group har hjemmesider, som skal informere dig om koncernens virksomheder, deres produkter og tjenester.

 1. Type og oprindelse for de persondata, Linde behandler

Vi indsamler visse persondata, når du besøger en af Linde Groups hjemmesider. De persondata, der er tale om, omfatter dit navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

De persondata, vi behandler i forbindelse med brugen af vores hjemmeside, oplyses typisk af dig selv, mens du bruger hjemmesiden.

I nogle tilfælde kan de personoplysninger, der behandles, også være indsamlet af tredjeparter, der ikke er tilknyttet Linde Group. Det kan være internetudbydere, marketingsvirksomheder eller software plug-ins. De følgende data (herunder især login-oplysninger og enhedsoplysninger) behandler Linde automatiseret:

 1. Formålet og lovgrundlaget for Lindes databehandling

Vi behandler kun persondata i den udstrækning, det er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde.

2.1    Vi behandler data for at leve op til vores kontraktlige forpligtelser

Vi behandler persondata for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser over for vores kunder og eller for at gennemføre såkaldte prækontraktuelle foranstaltninger, der finder sted efter en bestemt anmodning. Det kan være tilfældet, når du registrerer dig for visse ydelser, til online bestillinger eller på vores leverandørportal.

2.2    Vi behandler data for at beskytte vores legitime interesser

Vi behandler også personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at beskytte Lindes eller Linde-koncernens og vores kunders legitime interesser (og eventuelle øvrige tredjeparter). Hvis det er tilfældet, behandler vi kun persondata med passende hensyntagen til dine relevante interesser.

Mere detaljeret drejer det sig om f.eks.:

2.3    Vi behandler data med dit samtykke

Vi behandler også dine persondata, hvis du har givet dit samtykke til det. Du kan tilbagekalde dit samtykke når som helst. Men bemærk, at den databehandling, der fandt sted frem til datoen for tilbagekaldelsen, forbliver tilladt. Mere detaljeret drejer det sig om f.eks.:

 1. Modtagere af dine persondata

3.1    Linde Group-virksomheder og tjenesteudbydere

Linde deler persondata som beskrevet ovenfor (se afsnit II. 3).

3.2    Udbydere af sociale medier

Linde integrerer desuden indhold og publikationer på andre hjemmesider. Det kan dreje sig om blogs, posts, nyheder, videoer, interviews osv., som allerede er publiceret på andre sociale medier/sociale netværk (f.eks. Facebook, LinkedIn, Twitter). Der videregives ikke nogle persondata til udbyderne af de forskellige sociale medier, så længe du ikke klikker på den type indhold.

Hvis du klikker på Social Media Wall-indhold, overføres din IP-adresse til den pågældende udbyder af det sociale medie. Her opbevares, behandles og bruges denne oplysning i overensstemmelse med udbyderens privatlivspolitik. Et informationsbanner på Social Media Wall'en informerer dig om, at du ved at klikke på et bestemt indhold accepterer, at dine persondata bliver overført.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan udbydere af sociale medier behandler dine persondata her:

Facebook privacy policy

LinkedIn privacy policy

Twitter privacy policy

 1. Cookies

Vi bruger cookies. Der er flere oplysninger om, til hvilke formål vi anvender cookies, og hvad cookies er, under vores cookie-politik, som er tilgængelig på: https://www.the-linde-group.com/en/footer/cookie_policy.html.

 1. Links

Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, hvor der gælder de særlige databeskyttelsesmeddelelser, som udbyderen af disse hjemmesider har udstedt.

 

 

Vigtigt:

Information om din indsigelsesret

 1. Indsigelser under særlige, individuelle betingelser

Du kan til enhver tid gøre indvendinger mod visse behandlinger af dine persondata, hvis indvendingerne har baggrund i din særlige situation. Denne ret angår databehandling i offentlighedens interesse og databehandling for beskyttelse af særlige, legitime interesser. Rettigheden gælder også profilering, for så vidt der gøres indsigelse på disse to betingelser.

Vi stopper behandlingen af dine persondata, hvis der opstår uoverensstemmelser. Dette gælder imidlertid ikke, hvis vi kan påvise, at der er så væsentlige grunde til at beholde dataene for behandling, at det vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

 1. Indsigelser mod databehandling til direct mail-formål

Vi bruger dine persondata til direkte markedsføring på individuel basis. Der kan være tale om f.eks. at sende dig oplysninger om særlige tilbud eller tilbudsrabatter.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til det formål. Denne ret gælder også profilering, hvis den har forbindelse med direct marketing.

Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine persondata til de formål.

Du behøver ikke at udfylde nogen særlig formular for at gøre indsigelse, det er nok at maile til os på:

info@aga.com.